2016 Yılı MEB Yönetici Atama Kılavuzu

Melek Ozcelik

MEB'e Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama 2016 Yılı Kılavuzu yayınlandı

Böylece 20 Mart 2016 tarihinde sınava müdür yardımcılığı sınavına katılan öğretmenlerin merakla beklediği yöneticilikle ilgili ayrıntılar netleşmiş oldu.Yönetici kılavuzu ile takvimde netleşmiş oldu.Takvime göre süreç 28 Mart 2016 tarihinde başlıyor.Önce görev süresi dolan yöneticiler belirlenip duyuruya çıkılacak.Ardından 11-15 Nisan tarihlerinde yönetici münhal kurumlar ilan edilecek.1-2 Ağustos 2016 tarihinde yöneticiliği boş kalan kurumların görevlendirilmesi ile süreç tamamlanmış olacak.2015-2016 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört yılını dolduranlar ile aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yılını dolduran yöneticilerin yöneticilik görevi sona erecek.Görev süresini dolduran yöneticiler, 17 Haziran 2016 tarihi itibariyle öğretmenliğe atanacak.

Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini doldurmayanlar aynı veya farklı yönetim görevleri dâhil olmak üzere görevlendirme başvurusunda bulunamayacaklar.Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihleri bir arada alınacaktır. Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihlerinden birine görevlendirilen adayların diğer başvuruları dikkate alınmayacak.

Münhal bulunan eğitim kurumları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak.

2016 MEB Yönetici Atama Yılı KılavuzuBu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici
görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
1.3. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik.

2- Yönetici Görevlendirmelerinde Dikkate Alınacak Hususlar

1. Eğitim kurumu yöneticilerinden, 2015-2016 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört yılını dolduranlar ile aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yılını dolduran yöneticilerin yöneticilik görevi sona erecektir.
2. Görev süresini dolduran yöneticiler, 17 Haziran 2016 tarihi itibariyle öğretmenliğe atanacaktır.
3. Yöneticilik görevi sona erenlerin, açık norm kadro bulunması ve istemeleri halinde öncelikle kendi eğitim kurumlarına, aksi durumda istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmaları sağlanacaktır.
4. Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında, en son görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanda geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır.
5. Kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen sürelerin, dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.Yönetici görevlendirmelerinin aynı unvanda dört yılla sınırlı olduğu dikkate alındığında görev yaptığı eğitim kurumu veya farklı bir eğitim kurumunda, aynı veya farklı unvanda vekaleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin, görevlendirildikleri bu süreler asli görev unvanlarının dört ve sekiz yıllık sürenin hesabından sayılacaktır.Ancak, öğretmen veya yönetici iken kurucu müdürlükte, müdür yetkili öğretmenlikte veya eğitim kurumu yöneticiliğinde vekaleten veya geçici görevli olarak geçen süreler, bu eğitim kurumu yöneticiliğine asaleten görevlendirilmeleri halinde dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
Örnek: A eğitim kurumu müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı B eğitim kurumunda kurucu müdür/müdür yetkili olarak veya vekaleten ve geçici görevli olarak görevlendirilenlerin görevlendirildikleri bu süreler, A eğitim kurumundaki müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı görev unvanın dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak; ancak, daha sonra B eğitim kurumuna 4 yıllığına görevlendirilmesi halinde ise bu süreler B eğitim kurumunun dört ve sekiz yıllık sürenin hesabına dahil edilmeyecektir. 
6. Dört ve sekiz yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil edilecektir.
7. Yönetici adaylarının görevlendirileceği eğitim kurumuna türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği en az bir saat ders bulunması gerekmektedir.Eğitim kurumu türlerinin; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim eğitim kademelerinden, aynı eğitim kademesi içerisinde farklı programlar uygulayan okullar olarak anlaşılması gerekmektedir.
Örnek: Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinden eğitim kurumunun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükler dikkate alınarak temel eğitim (okul öncesi, ilkokul, ortaokul), din öğretimi (imam hatip ortaokulları ve liseleri), mesleki ve teknik eğitim (mesleki ve teknik eğitim liseleri, çok programlı liseler),ortaöğretim (anadolu ve fen liseleri), özel eğitim (bilim ve sanat merkezleri, ram, özel eğitim okulları)gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.
8. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumları yöneticilerinin, dört ve sekiz yıllık görev sürelerinin hesaplanmasında, bu okul ve kurumlar tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirilecektir.
9. İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri, her iki alanın da atanabileceği eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirilebilecektir.
10. Yönetmelikte cinsiyet ve alan önceliği bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine, şartları taşıyan adaylarla birlikte diğer adaylar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, görevlendirmeler öncelikli adaylardan başlanarak puan üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Öncelikli aday bulunamaması halinde ise diğer adaylar arasından da puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılabilecektir.
11. Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan, görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından Yönetmelikte belirlenen şartları taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılmayacaktır.
12. Görev süresini dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri,Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile aynı veya farklı eğitim kurumlarına dört yıl süreyle uzatılabilecektir.
13. Görev süresini doldurmuş, şartları taşıyan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından görev süresinin uzatılması uygun görülenlerin inhaları, bu kılavuz eki takvim uyarınca görevlendirilmesi uygun görülen müdürler tarafından yapılacaktır. Ancak, görevlendirme yapılamayan münhal eğitim kurumları bakımından ise, kendi inhaları hariç müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı inhalarını vekâleten ya da geçici görevli müdürler yapabilecektir.
14. Görev süresini dolduran yöneticilerin kurumları ile yöneticiliği vekâleten ve geçici görevli olarak yürütülen eğitim kurumlarının yöneticilikleri münhal ilan edilecektir. Münhal kurumların ilanından sonra herhangi bir nedenle münhal olan eğitim kurumları, bu görevlendirme döneminde münhal ilan edilmeyecektir.
15. Yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumlarından, yönetici görevlendirme işlemine yönelik olarak bu kılavuzun yayımından önce dava açılmış ve davası devam eden eğitim kurumları bu kılavuz kapsamında yapılacak görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere münhal ilan edilmeyecektir.
16. Halk eğitim merkezleri ile öğretmenevi yöneticiliklerine görevlendirilecekler için herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli olacaktır.
17. Ders görevi bulunmayan (rehber öğretmen gibi) alan öğretmeni yönetici adayları, türü itibariyle öğretmen olarak atanabilecekleri eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecektir.
18. Öğretmenleri; seçme sınavı sonucuna göre atanan (güzel sanatlar lisesi, bilim ve sanat merkezleri ve spor liseleri vb.) eğitim kurumları yöneticiliklerine görevlendirmeler, daha önce bu eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yaptıktan sonra ayrılanların ilgili mevzuatına göre başvurunun son günü itibariyle öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar ile seçme sınavında başarılı olanlar ve atananlar arasından yapılacaktır.
19. Aynı veya farklı eğitim kurumlarında görev süresi uzatılan yöneticiler, yazılı sınava dayalı görevlendirme başvurusunda bulunamayacaktır.
20. Eğitim kurumlarındaki yöneticilik görev süresi, 12 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona eren ve o tarihte yürürlükte olan Yönetmeliğin yargı kararı ile durdurulması sebebiyle haklarında işlem yapılamayanlardan, gerek görevinden ayrılan ve gerekse halen görevine devam eden müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından şartları taşıyan ve uygun görülenlerin görev süreleri
Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında uzatılabilecektir.
21. Aynı veya farklı kademe, derece ve türde birden fazla eğitim kurumunun bir arada bulunduğu (ilkokul-ortaokul, ortaokul-imam hatip ortaokulu veya imam hatip ortaokulu- imam hatip lisesi gibi) eğitim kurumlarına, yönetici norm kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dikkate alınarak yönetici görevlendirmesi yapılacaktır.
22. Birleştirilen ve kapatılan eğitim kurumu yöneticileri ile ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan yöneticiler hariç, dört yıllık görev süreleri dolmadan (özür grubu dahil) herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.
23. Okul Öncesi alanı öğretmenleri türü itibariyle atanabilecekleri bağımsız anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullara yönetici olarak görevlendirilebilecektir.
24. Yönetici görevlendirmelerinde aranacak şartlar, görevlendirme başvurularının son günü itibariyle dikkate alınacaktır.
25. Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini doldurmayanlar aynı veya farklı yönetim görevleri dâhil olmak üzere görevlendirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
26. Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihleri bir arada alınacaktır. Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihlerinden birine görevlendirilen adayların diğer başvuruları dikkate alınmayacaktır.
27. Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylardan, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, değerlendirme ve sözlü sınavın herhangi birisine katılmayanlar görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacaktır.
28. Eğitim kurumu müdürlerinin başvuruları sırasında, Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından boş kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak, yeterli sayıda aday bulunamaması halinde ise Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre hizmet süreleri birer yıl düşürülerek adaylar sözlü sınava alınacaktır. Bu adayların görevlendirmeleri, şartları taşıyan
adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
29. Seçimler nedeniyle istifa eden eğitim kurumu yöneticilerinin istifa tarihleri ile göreve döndürülmeleri arasında geçen süreler, eğitim kurumunda geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
30. Kılavuz eki takvime göre yönetici görevlendirme süreci tamamlandıktan sonra yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinde 5 gün süreyle duyurulacaktır. Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler, başvuru süresinin bitimini takip eden ilk iş gününden başlayarak Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler il milli eğitim müdürlüklerince planlanarak gerçekleştirilecektir.
31. Kılavuzda yapılan açıklamalar, yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılan yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlar veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitim kurumları, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan eğitim kurumları ile doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan eğitim kurumlarının yöneticileri bakımından uygulanmayacaktır.
32. Elektronik başvurularda adayların bilgileri MEBBİS’ ten alınacağından MEBBİS bilgilerinin güncel, doğru, eksiksiz ve tam olması gerekmektedir. Adaylar, güncelleme işlemlerini başvurular bitmeden önce yapmak zorundadır. Başvurular bittikten sonra yapılacak güncelleme istekleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar MEBBİS bilgilerinin güncellenmesinden sorumludur.
33. Uygulama birliğinin sağlanması bakımından, yönetici görevlendirme sürecinde, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince adayların bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla yönetici görevlendirmeden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında yeteri kadar personelden oluşacak danışma birimi oluşturulacaktır. Bu birimin iletişim bilgileri il’de duyurulacaktır. Yönetici adayları, her türlü bilgiyi bu birimden alacak, adaylar kesinlikle Bakanlığa yönlendirilmeyecektir. Danışma birimleri tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak Bakanlığımızın ilgili biriminden bilgi alacaklardır.
34. Adaylar, başvurulara ilişkin bilgileri illerde oluşturulacak danışma birimlerinden alarak başvurularını kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapacaktır.
35. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, kılavuz ekinde yer alan takvim çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

B - OKUL/KURUM, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK
İŞLEMLER

1. Değerlendirme ve sözlü sınav komisyonu/komisyonları, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturulacaktır.
2. Münhal bulunan eğitim kurumları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
3. Görev süresi dolan eğitim kurumu yöneticileri belirlenerek, ilgili kişilere bildirimi sağlanacaktır.
4. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılan inhaların onaylanma işlemleri kesinlikle takvimde belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır.
5. Adaylar, başvurularını Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen şartlara uygun olarak yapacaklardır. Görevlendirme şartlarını taşımadığı halde görevlendirildiği daha sonra tespit edilenlerin görevlendirmesi iptal edilecektir.
6. Elektronik ortamda başvuru esnasında oluşacak sistemsel hatalarla ilgili adaylar ile okul ve kurumlar, Mebbis Başvuru ve onay ekranındaki “Yardım Masası” butonundan bildirimde bulunacak ve İl MEBBİS Yöneticisine ulaşan bildirimlerin Bakanlığa gönderilmesi sağlanacaktır.
7. Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen şartlara uygun başvurular okul/ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince süresi içerisinde onaylanacaktır.
8. Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen iş ve işlemler sorumlu kişilerce süresi içerisinde, doğru,eksiksiz ve tam olarak yerine getirilecektir. Aksi durumda oluşabilecek her türlü olumsuzluktan ilgili kişi ve kurumlar sorumlu olacaktır.
9. Eğitim kurumu yönetici görevlendirme onayları okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
10. Milli Eğitim Müdürlüklerince, 2016 yönetici görevlendirmelerine ilişkin Bakanlığımızca yapılacak açıklamalar zamanında adaylara duyurulacaktır.
11. Yönetici görevlendirmeye ilişkin iş ve işlemler Yönetmelik hükümleri ile bu Kılavuzdaki açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Paylaş: