İlkokul 4.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Melek Ozcelik

İlköğretim yönetmeliğine göre ilkokullardan sadece 4.sınıflar için yazılı sınavı yapılıyor.

4.Sınıf öğrencileri için Ders ders 1.dönem 1.yazılı konularını ve yazılı örneklerini paylaşıyoruz.

4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Konuları:Açıların Özellikleri
Açı Ölçü Birimleri
Açıların Çizimi ve Ölçümü
Ölçülerine Göre Açı Çeşitleri
Dikdörtgen, Kare ve Üçgen
Köşegenin Belirlenmesi
Açıların Göre Üçgenler
Kare ve Dikdörtgenin Kenar ve Açı Özellikleri
Dik Üçgen, Kare ve Dikdörtgen Çizimi
Simetri

4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

4.SINIF TÜM YAZILI SORULARI (ARŞİV)

İLKÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Yani İlkokulda sadece 4.sınıflar için yazılı yapılırken ortaokulda tüm sınıflar için yazılı sınavı yapılıyor.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

İLKOKUL VE ORTAOKULDA YAZILI SINAVLARIN SAYISI

a) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

 Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

b) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

c) Öğrencilere, her dönemde (Mülga İbare: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.) bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

d) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

e) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

f) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.