İlkokul-Ortaokul Haftalık Ders Çizelgeleri

Melek Ozcelik

2016-2017 Yılı İlkokul-Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul'da Uygulanacak Olan Haftalık Ders Çizelgeleri

Tabloda görüldüğü gibi haftalık ilkokullarda 30,ortaokullarda 35 saat ders okutuluyor.Bunlardan,ortaokullarda 29 saat zorunlu,6 saat seçmeli ders var.İlkokulda seçmeli ders olmayıp bunun yerine 1-3.sınıflarda serbest etkinliğe yer verilmiş.

İlkokul 4.sınıfta tüm dersler zorunlu olarak okutulmaktadır.Yani 4.sınıfta serbest etkinlik yok.YENİ DERS ÇİZELGELERİ


2017-2018 Yılı Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

2017-2018 Yılı Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

2017-2018 Yılı İlkokul ve Ortaokul (İlköğretim Kurumları) Haftalık Ders Çizelgesi


Türkçe,matematik,görsel sanatlar ve müzik dersleri tüm sınıflarda ortak olan dersler olup matematik birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar haftada 5 saat.Müzik ve görsel sanatlar sadece bir saat.

Hayat bilgisi sadece ilk üç sınıfta yer almaktadır.

Fen bilimleri dersi 3.sınıftan,sosyal bilgiler 4.sınıftan ,yabancı dil ise 2.sınıftan itibaren okutulmaya başlanıyor.

Diğer derslerin hangi sınıfta kaç saat okutulduğuna,seçmeli derslerin neler olduğunu şu haftalık ders çizelgesinden bakabilirsiniz.Açıklamaları okuyarak meseleyi tam olarak anlamış olursunuz.

 

Birleştirilmiş Sınıflar için Haftalık Ders Çizelgesi (PDF)

İLKOKUL-ORTAOKUL HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1) Serbest etkinlikleri uygulama velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.

2) Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.

3) Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini,5-8. Sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.

4) Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı ders saatlik zaman dilimi ‘seçmeli ders saatleri ‘ olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkanı sağlanır.

5) Sanat ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki veya dört ders saati olarak seçilebilir.

6) Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak on sekiz ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

7) İsteyen okullarda 10 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.

İMAM-HATİP ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İmam Hatip ortaokul tüm sınıflarda haftada 36 saat ders olup,bunun 8.sınıflarda 1 saati,5.6.ve 7.sınıflarda 2 saati seçmeli derslerden oluşmaktadır.Bu okullarda normal ortaokullardan bir saat fazla ders okutulmaktadır.

  

İMAM HATİP ORTAOKUL DERS ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

4.Madde de değişiklik yapıldı.

1) Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Dersin kaç saat alınabileceği ise tabloda parantez içerisindeki rakamlarla ifade edilmiştir. Örneğin, zorunlu ders olan Arapçanın yanında seçmeli yabancı dil dersi olarak Arapçanın seçilmesi durumunda bu ders iki saat veya 1 saat olarak alınabilecektir.

2) Seçilen derslerin ders saatleri, öğretim programlarında belirtilen ders saatlerinden az olması durumunda, öğretim programlarında zümre öğretmenler kurulunca uyarlamalar yapılabilir.

3) Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları, modüler bir yapıda oluşturulmuştur. Öğrenciler birden fazla sınıfta seçilebilecek dersleri, seçeceği dersin okutulabileceği herhangi bir sınıfta bir kez seçebileceği gibi birden fazla sınıf seviyesinde veya seçebileceği tüm sınıf seviyelerinde sürekli olarak seçebilir. Okulun şartlar ve imkânlarına bağlı olarak farklı sınıf düzeylerinde fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanabilir. Örneğin; bir öğrenci seçmeli yabancı dil dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyor ve bu derste henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilirler. Hem böylece kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.

4)  (Değişik 19/09/2016 tarihli ve 66 sayılı TTKB kararı) 5, 6 ve 7. sınıflarda, Türkçe,matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim, Arapça, Hz. Muhammed’in hayatı ve temel dinî bilgiler derslerini (29 ders saati)almak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı ve zorunlu ders saatine ilave olarak haftada 7 ders saatine kadar yabancı dil veya Kur’an-ı Kerim dersi verilebilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil ve Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrenciler için açılan 5, 6 ve 7. sınıflarda ise 7 ders saatine kadar ilave Türkçe dersi verilebilir. Bu derste öğrencilerin hazırbulunuşluluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan Türkçe dersi öğretim programına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanabilir.

5) İsteyen okullarda haftada dokuz ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.

2015-2016 YILI LİSE DERS ÇİZELGELERİ - Tüm Liseler