Liselerde 2018-2019 Yılı Seçmeli Derslerin Seçimi

Melek Özçelik


Liselerde 2018-2019 Yılı Seçmeli Derslerin Seçimi Başladı.Okula idarelerine verilecek dilekçe örneklerini aşağıdan indirebilirsiniz.

Liselerde 2018-2019 yılında okutulacak seçmeli derslerin dilekçeleri öğrencilerinden 2.dönemin 2.yada 3.haftası alınacak.

MEB, 2018-2019 Yılı İçin en fazla 10 farklı seçmeli ders belirleneceğini duyurdu.Bu duyuruya göre, 2017-2018 yılında 10.11.ve 12.sınıflarda okuyacak olan 9.10.ve 11.sınıf öğrencileri ikinci dönemin 2.yada 3.hafta seçmeli derslerini seçecekler.Yazıya göre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında liselerde okutulacak olan seçmeli dersler 9 Şubat 2018 Cuma,yani bu gün,e-okul'da açıklanacak.

Seçmeli dersler açıklanınca,yönetmelikte belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince öğrenciler ve velilere duyurulacak, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacak.Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında öğrencilerin dilekçeleri doğrultusunda yapılacak e-Okul sistemine işlenecek. 

Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecek.

Bire dersin seçmeli ders olabilmesi için en az 10 öğrencinin talebi olmalıdır.

ARA SINIFLAR İKİNCİ DÖNEM,9.SINIFLAR BİRİNCİ DÖNEM  SEÇİM YAPACAK

Ders seçimi, ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-okul sistemine işlenecek.9´uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin iş ve işlemler 2018-2019 yılının ilk haftası içerisinde yapılacak.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli derslerin belirlenmesine ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıya göre, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçiminde, okul yönetimleri, okulun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişimin desteklenmesi ve yapılmakta olan müfredat değişikliği ve eğitim politikalarının gelecek vizyonunu dikkate alacak. 

GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Okul yönetimince en fazla 10 farklı seçmeli ders belirlenecek. Seçilen bu dersler ikinci dönemin ilk haftasında e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar, okul müdürlüklerince ikinci dönem öğrencilere ve velilere duyurulacak. Sınıf rehber öğretmeni, rehberlik öğretmeni ile branş öğretmenlerince öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-okul sistemine işlenecek. 

2018-2019 LİSELER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

2017 - 2018 Öğretim Yılında 9. 10.11.ve 12. Sınıfta okuyacak olan ( bu yıl  9. 10. VE 11. Sınıfta okuyan ) öğrencilerin dolduracağı SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEKLERİ için TIKLAYINIZ

Bu yıl 12.sınıftaki öğrenciler zaten mezun olacakları için seçmeli ders dilekçesi vermelerine zaten gerek yok.Şu an 8.sınıfta olup gelecek yıl 9.sınıf okuyacak öğrenciler dilekçelerini, 2018-2019 yılında okulun açıldığı hafta verecekler.

LİSELERDE 2018-2019 YILI SEÇMELİ DERSLERİN SEÇİMİYLE İLGİLİ RESMİ YAZI


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı: 83203306-10.03-E.2320488
Konu: Ders Seçimi 02.02.3018
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 30/05/2017 tarihli ve 53 sayılı Kararı 
ç) Ocak 2018 tarihli be 2724 sayılı Tebliğler Dergisi

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler, ilgi (b) Yönetmeliğin ''Ders Seçimi'' başlıklı 11'inci maddesi ile ilgi (c) Karar'da yer almaktadır. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında seçmeli derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak;

1- Okul yönetimince, okulun fiziki imkanları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişimin desteklenmesi, yapılmakta olan müfredat değişikliği ve eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve ilgi (a) Kanunun, öğrencilerimizi milli ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak en fazla 10 farklı seçmeli ders belirlenecektir. Seçilen bu dersler ikinci dönemin ilk haftasında 9 Şubat 2018 Cuma günü e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecektir. 
2- Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir. 
3- Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar ilgi (b) Yönetmelikte belirtilen süre içinde okul müdürlüklerince öğrenciler ve velilere duyurulack, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 
4- Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılacak e-Okul sistemine işlenecektir. 
5- Derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre haftalık kaç saat ve kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile ilgili (c) Karar ve eki haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak yapılacaktır. 
6- Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecektir. 
7- 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin iş ve işlemler yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası içerisinde yapılacaktır. 
8- En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin öğrenimine devam edilecektir. 
9- Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebileceklerdir. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esas alınacaktır. 
10- Ders seçim süreci tamamlandıktan sonra ders kitaplarına yönelik iş ve işlemler ilgi (c) Tebliğler Dergisinde yer alan 2018/2 sayılı Genelge ve ekleri kapsamında yürütülerek gerekli tedbirler alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN Bakan a. Müsteşar-Dağıtım: Gereği: B Planı-Bilgi: A Planı