Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik

Melek Ozcelik

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik19 Ocak 2016 SALIResmi Gazete

Sayı : 29598

YÖNETMELİKMilli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 -  17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'(1) Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanır.'MADDE 2 -  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'(3) Herhangi bir nedenle görev yerleri değiştirilen aday öğretmenlerin, varsa Ek-3'te yer alan Form ile diğer bilgi ve belgeleri, değerlendirmede kullanılmak üzere beş iş günü içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüğüne gönderilir.'

MADDE 3 -  Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'c) Yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olma,'

MADDE 4 -  Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 -  Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 -  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Performans Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 -  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 -  Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Performans Değerlendirme Formu (EK)

Paylaş: