Taşımalı Eğitim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Melek Ozcelik

Taşımalı Eğitim yönetmeliğinde değişiklik yapıldıMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İklimi ve ulaşım şartları taşımaya elverişsiz olan veya taşınması ekonomik olmayan yerleşim birimlerindeki ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencileri, öncelikle yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullara yerleştirdikten sonra, taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak,”

“g) İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik mart ayında; imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik ise bu öğrencilere ait planlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra, millî eğitim müdürlüklerince Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen planlama verileri ile hazırlanan gerekçeli raporu il millî eğitim müdürlüğüne sunmak,”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) En az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri taşıma kapsamında değerlendirilebilir. Parasız yatılılıktan öğrenci taşıma uygulamasına geçişler için başvurular, öğrenci velisi tarafından parasız yatılı olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, ders bitiminden haziran ayının sonuna kadar yapılır. Okul müdürlüklerinden gelen bu başvurular, parasız yatılılık ve bursluluk komisyonunun görüşleri de alınarak Planlama Komisyonunca değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(3) Komisyon, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere nisan ayının son haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrenci taşınmasına ait taşıma planlamalarını değerlendirmek üzere ise en geç eylül ayının ilk haftası içerisinde toplanır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlere yönelik taşıma planlamalarını değerlendirmek için ihtiyaç duyulan zamanlarda Komisyon Başkanının teklifi ile toplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İl millî eğitim müdürlüğü, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve Taşımalı Öğrenci Modülüne girilen ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formunu (Ek-1) mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin taşınmasına yönelik Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formunu (Ek-1) bu öğrencilere ait planlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından eğitim öğretim başlamadan ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.”MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Okul/kurumun fiziki durumu ve kontenjanına göre öğrenci taşıma uygulaması kapsamında okul/kurumun alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek ilkokul ve ortaokullarda şubat ayının ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim okul/kurumlarında en geç ağustos ayının ilk haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b), (ç), (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarına devam eden öğrencilerin eğitim ve öğretim yılının başladığı günden itibaren taşınması esastır. Taşıma ve yemek ihalelerinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün sorumluluğunda kamu ihale mevzuatındaki yasal süreler de dikkate alınarak gerekli tedbirler alınır. 1 Ekim tarihinden itibaren zorunlu sebeplerden dolayı başlayacak ihale süreçlerinde Bakanlıktan izin alınır. Ek ihale izin talebi valilik onaylı Değerlendirme Komisyonu kararıyla birlikte Bakanlığa gönderilir.”

“ç) Millî eğitim müdürlüğünce; harcama yetkilisi tarafından ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmelerin müdürlüğe teslimini takiben, ilkokul, ortaokul taşıma ve yemek işlemleri için ağustos ayının üçüncü haftasından itibaren, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim okul/kurumu taşıma ve yemek işlemleri için ise eylül ayının ilk haftasından itibaren Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) Taşımalı Öğrenci Modülüne girerek, ihale sözleşmelerinin bir örneğini il millî eğitim müdürlüğü öğrenci taşıma birimine ve ilgili taşıma merkezi okul/kurum müdürlüklerine gönderilir.”

“e) İl millî eğitim müdürlüğünce; Taşımalı Öğrenci Modülündeki Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci Bilgi Formu (Ek-1) ile Taşıma Kapsamına Alınan Öğrenci İstatistik ve Ödenek Formu (Ek-2) ilkokul ve ortaokul için eylül ayının en geç ikinci haftasında, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim için eylül ayının en geç son haftasında, özel eğitim öğrenci/kursiyerleri için ise sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç üç hafta içerisinde doldurularak onaylanır.”

“i) Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında yapılan taşıma hizmeti alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet Bakanlıkça belirlenen yaklaşık maliyet tespit formülüne göre hesaplanır. Yemek ihalelerinde ise tavan fiyat olarak 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 9 uncu maddesi doğrultusunda belirlenen tutar esas alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Ancak il/ilçe millî eğitim müdürünün bu husustaki sorumluluğu devam eder.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2015-2016 eğitim ve öğretim yılı” ibaresi “2017-2018 eğitim ve öğretim yılı” olarak, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “il planlama komisyonu” ibareleri “il değerlendirme komisyonu” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “toplu taşıma hizmetinin düzenli olarak verilmediğine ilişkin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili belediyenin görüşü alınarak” ibaresi eklenmiş, ayrıca aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu madde kapsamında yapılan planlamalarda; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasından, kamu zararına sebebiyet verilmemesi bakımından ilgili komisyon ve yetkililer sorumludur.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 (Tarih: 3 Temmuz 2016 PAZAR    Sayı: 29761)

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi :11/9/2014    Sayısı :29116

Paylaş: