Yeni Öğretim Programlarına 2017-2018 Yılında Başlanacak

Melek Özçelik


Yeni Müfredata 2017-2018 Yılında İlkokul 1.Sınıf,Ortaokul 5.Sınıf ve Lise 9.Sınıftan başlanarak kademeleri olarak okutulmaya başlanacak

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz; Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Müsteşar Yusuf Tekin ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş ile birlikte kamuoyuna konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

53 Programın ünite başlıkları ve içerikleri internet üzerinden görüşe açılacak. 10 Şubat'a kadar tüm paydaşların görüşü alınacak.- Yeni müfredat 2017-2018 Eğitim-öğretim yılının Eylül ayında başlayacak.Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek.
- Bu müfredat bu yıl ve gelecek yıl yapılacak olan TEOG ve LYS sınavlarının sorularını etkilemeyecek.
- İlkokul 1. Sınıf,Ortaokul 5. Sınıf ve Lise 9. Sınıf öğrencileri yeni müfredatla eğitim görecekler
- Bugünden itibaren 1 ay süreyle herkesten görüş ve öneri bekliyoruz

Yarıyıl tatilinde telafi eğitimi  koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubat'tan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o  ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler

GÖRÜŞLERİ BEKLİYORUZ

Bugünden itibaren bir ay süre ile öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bir görüşüm var diyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Web sayfamızdan yeni müfredata ulaşabilirsiniz.
10 Şubat'a kadar bütün halkımız yeni müfredatla ilgili görüşlerini bize sunmalı.


İlköğretim (İlkokul-ortaokul) Yeni Müfredat Programları - ( YENİ - DERS DERS İNDİRİN)

Lise Yeni Müfredat-Öğretim Programları - ( YENİ - DERS DERS  İNDİRİN) 

İLKOKUL 1.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI - YENİ 

ORTAOKUL 5.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI - YENİ

LİSE 9.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI - YENİ 


53 FARKLI DERS

53 farklı dersle ilgili taslak programlar hazırlanmıştır. 19 farklı ders ilköğretim için, 34 farklı ders ortaöğretim için hazırlanmıştır. Bu taslaklar askıya çıkarılmıştır.Bu programa 1000'in üzerinde arkadaşımız katıldı.Genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde komisyonlar taslak programları hazırladı. Ülke genelinde uzmanlar girdi sağladı. Talim Terbiye Kurulu inceledi ve askı sürecine çıkarıldı.Taslak programa hazırlanırken, öğretim programlarıyla ilgili çalışmaların başlangıcında üniversite eğitiminde ve günlük hayatında başarılı olmaları için bilgi ve becerileri öncelik edildi.Dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş ülkerin tecrübelerinden faydalanıldı. Bunların ışığında bu taslak program milletimizin görüşlerine açıldı.

DERS SAATLERİ AZALMAYACAK

Ders sayılarını henüz belirlemedik. Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek. Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek.
Okullarımızdaki ders saatlerinin azaltılmasıyla ilgili bir çalışma yapılmamıştır, yapılmayacaktır. Ders saatlerini arttırmamız lazım. İçeriğinin azaltılması daha doğru diye düşünüyorum.Gelen öneriler tartışılıp incelenecek. Kademeli bir geçiş yapacağız. 10 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar Talim terbiye kurulunun onay süreci var ondan sonra kitap yazımlarına başlanacak.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM MÜFREDAT PROGRAMLARININ GÜNCELLEME SÜRECİ

Öğretim programları güncelleme çalışmalarında;
- Öğretim programlarının akademik bilgi yoğunluğu azaltılmıştır.
- Bilişim teknolojilerinin kullanımı ve kazanımların EBA içerikleriyle eş güdümlü hâle getirilmesi alışmaları, bilişim teknolojileri alanında uzman akademisyenlerle yapılan ortak çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır.
- Ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal ve ahlâki birikimi, millî, manevi ve kültürel değerler eğitimi yaklaşımıyla programlara eklenmiştir.
- Derslerde olay ve olguların temel yasalarını öğrenme, olay ve olguların arka planını okuyabilme, benzer olayları edindiği bu bilgilerle okuyabilme beceri ve yeterlikleri geliştirmeye yönelik kazanımlar eklenmiştir.
- Derslerde öğrencileri zorlayan, özel ders, ek kaynak vb. ihtiyaçları doğuran, bir üst öğrenim düzeyine bırakılması gereken konu ve işlem basamakları ayıklanmıştır.
- Güncellenen öğretim programlarında değerler konu ve kazanımlarla ilişkilendirilmiş veya işlenecek değerler belirlenerek bunların kitap yazımında yer alması ve sınıfta verilmesi zorunlu hâle getirilmiştir.
- Avrupa ülkelerindeki ortak dersler için belirlenen yeterlilik ve beceriler ile programlarımızın yeterlilik ve becerileri karşılaştırılmış; eksiklikler tespit edilerek her bir derse ait yeterlilik ve beceriler gözden geçirilmiş ve programlara eklenmiştir. Ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) dikkate alınarak kazanımlar bu bağlamda güncellenmiştir.
- Girişimcilik, finansal okuryazarlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, siber güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik stratejisi, ulusal fikrî haklar, çölleşme, vergi bilinci gibi çeşitli konulara da öğretim programlarında yer verilmiştir.
- Derslerin disiplinler arası ilişkilerindeki eksiklikler tespit edilerek disiplinler arası ilişki, öğretim programlarında daha sağlıklı bir hâle getirilmiştir.
- Kazanımlar anlaşılabilir, ölçülebilir ve uygulamaya yönelik hâle getirilmiştir.
- Bilimsel literatürde yer alan güncel bilgilerin aktarılması sağlanmıştır.
- 21. yüzyıl becerileri öğretim programlarında ilgili kazanımlara işlenerek kazanımların beceri düzeyleri artırılmıştır.
- Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine önem veren ve sonucu değil süreci değerlendirme yaklaşımını temel alan bir yaklaşımla, öğretim programları güncellenmiştir.

PROGRAMLARDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI

Öğretim programlarına bilişim teknolojilerinin entegrasyonu için öncelikle bu alanda uzman akademisyenler ve alan uzmanı öğretmenlerle çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında revizyonu
gerçekleştirilecek tüm derslerin kazanımları tek tek incelenmiş ve bu kazanımların işlenişinde bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanılacağı üzerinde kapsamlı olarak çalışılmıştır.

Programların uygulanması sırasında FATİH Projesi, EBA ve diğer bilişim teknolojilerine yönelik yöntem, teknik, strateji, araç ve gereçlerin kullanılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin yeterlilik ve beceriler ile bunların öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek yöntem ve tekniklere ilişkin açıklamalara program girişinde “Yeterlilik ve Beceriler” başlığı altında yer verilmiştir. Öğrencilerin bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak bilimsel kavramları ve uygulamalarına, bilimsel olayları araştırmalarına ve elde ettikleri bilgileri sunmalarına yönelik çalışmalara, projelere yer verilmesi; öğrencilerin bilgiye ulaşmak, verileri toplamak, analiz etmek ve sunmak; kavramları ve ilişkileri modellemek ve yorumlamak, bilimsel fikirleri, işlemleri, bilgileri aktarmak için bilişim teknolojilerinden yararlanmaları için teşvik edilmesi; animasyonlar ve simülasyonlar gibi dijital araçların sınıf ortamında aktif olarak kullanılması gerekliliğine program girişlerinde, uygulamaya ilişkin açıklamalarda ve uygun durumlarda kazanım açıklamalarında yer verilmiştir.

MÜFREDAT PROGRAMLARINA NEREDEN ULAŞILACAK?

MEB 53 adet taslak öğretim programlarına yapılacak eleştiri, öneri ve katkılar www.mufredat.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Gelen öneriler doğrultusunda yapılacak düzenlemelerle programlara son şekli verilecek ve 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle 1., 5. ve 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulamaya konulacaktır.

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Basın Açıklamasının Tamamı için TIKLAYINIZ