Yıl Sonu Seminer Çalışmaları İkamet Adreslerinde Yapabilmelidirler

Melek Özçelik

Eğitim Bir Sen; Öğretmenler Yıl Sonu Seminer Çalışmaları İkamet Adreslerinde Yapabilmelidirler.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, yönetmelikten çıkartılan ‘köy ve beldelerde görevli okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin, derslerin kesiminden 1 Temmuz’a kadar yapılacak meslekle ilgili çalışmalarını, okul yönetimi ve millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okul öncesi eğitim kurumunda yapabileceklerine ilişkin hükmün’, mesleki çalışma yapacak öğretmenleri de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenmesini talep ettik.

08.06.2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde;  “Köy ve beldelerde görevli okul öncesi eğitimi öğretmenleri, derslerin kesiminden 1 Temmuz’a kadar yapılacak meslekle ilgili çalışmaları, okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okul öncesi eğitim kurumunda yapabilirler. Meslekle ilgili çalışmaları tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, bu çalışmalara katıldıklarını gösterir okul müdürlüğünden alacakları yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ederler. Bu yazının bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.” şeklinde düzenlenmiş iken; bu Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Ancak mezkûr Yönetmelik “Öğretmenlerin mesleki çalışmaları” başlıklı 38. Maddesinde;

 (1) “Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.

(2) Yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarından azami verim elde edilebilmesi amacıyla okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, bunların dışındaki konular da belirlenebilir. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere bir hafta önce duyurulur.” hükmüne yer verilmiştir. 

Yürürlükte olan Yönetmelikte böyle bir hükme yer verilmemiş olsa da; önceki yönetmelikte açıkça yer alan düzenlemeye dayanılarak yapılan bir uygulamadan vazgeçilmesi eğitim çalışanlarının mağduriyetine sebebiyet verecektir. 

Bu nedenle, yönetmelikten kaldırılan bu hükme dayanılarak yapılan uygulamanın tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde devam ettirilerek; öğretmenlerin derslerin kesiminden 1 Temmuz 2015 tarihine kadar yapacakları mesleki çalışmalarını yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okulda yapabilmelerinin sağlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettik.