2016-2017 Sene Başı Mesleki Çalışma Planları

Melek Özçelik

Öğretmenler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında 1 Eylül'de başlayan 9 günlük mesleki çalışma yapacaklar.

MEB 2016-2017 Sene Başı Okulöncesi-İlkokul-Ortaokul ve Lise Mesleki Çalışma Planlarını aşağıdaki şekilde belirledi.Bu planlar çerçevesinde öğretmenler 7 günlük bir seminer çalışması yapacaklar.Tüm okullarda 1 Eylül'de 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı başı öğretmenler kurulu toplantısı yapılacak.2 Eylül'de zümre toplantıları yapılacak.

Dikkat çeken çalışmalardan bazıları;İlkokullarda 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında 1. Sınıf okutmuş sınıf öğretmenlerinin deneyimlerini 2016/2017 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf okutacak olan sınıf öğretmenlerine aktarmaları, diğer sınıf öğretmenlerinin de sınıflarıyla ilgili eksiklikleri düzenlemeleri ve tamamlamaları,ortaokullarda 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında 1.Sınıf okutmuş sınıf öğretmenlerinin deneyimlerini 2016/2017 eğitim öğretim yılında 1. Sınıf okutacak olan sınıf öğretmenlerine aktarmaları, diğer sınıf öğretmenlerinin de sınıflarıyla ilgili eksiklikleri düzenlemeleri ve tamamlamaları.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
İlgi a) yönetmeliğin 38. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve  ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini, yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları Eylül 2016 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.

A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak.
2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve
değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
4. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
5. Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

B. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN SÜRESİ
Mesleki çalışmaların süresi günlük 4 saattir. Çalışma takvimi Ek’teki tablolarda verilmiştir.

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler.

D. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.
2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi.
4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek
için yapılabilecek çalışmalar.
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi

2016-2017 OKULÖNCESİ MESLEKİ ÇALIŞMA-SEMİNER PLANI

 

2016-2017 İLKOKUL MESLEKİ ÇALIŞMA-SEMİNER PLANI

 

2016-2017 ORTAOKUL MESLEKİ ÇALIŞMA-SEMİNER PLANI

 

2016-2017 LİSE MESLEKİ ÇALIŞMA-SEMİNER PLANI