Takviye kurslarında ödenecek ek ders ücreti ne kadardır?

Melek Özçelik

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlere ödenecek ek ders ücreti ne kadardır?

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre açılan kurslarda görevli öğretmenlerin alacakları ek ders ücret ödemelerine ilişkin 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmıştır.


KURSLARDA ÖDENEN EK DERSLERLE İLGİLİ SORULAR-CEVAPLAR - YENİ


İşte o değişiklik;'MADDE 9 - 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.'

Aynı kanunun 40. maddesindeki 'Bu Kanunun; a) 30 uncu maddesi 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 32 nci maddesi 26/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.' hükümlerine göre 657 sayılı kanunda yapılan ek ders değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu değişiklikle 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren hafta sonu veya hafta içinde yapılan kurslarda görev alan öğretmenlere ek ders ücreti yüzde 100 zamlı ödenmektedir.

Ayrıca; 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 'Ders Ve Konferans Ücretleri' başlıklı 176. maddesi 1. fıkrasındaki; 'Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.' hükümlerine göre kursların saat cumartesi ve pazar günleri ile 18.00' den sonra verilen ders saatleri 150 gösterge rakamı üzerinden ödenecektir.

Gündüz öğretimi için;

140 X 0,083084 = 11,63176 X 2(yüzde 100 zamlı olacağından) = 23,26352 TL Brüt ödenecek miktardır. Ayrıca bu miktardan girilen vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Gece öğretimi için;

150 X 0,083084 = 12,4626 X 2(yüzde 100 zamlı olacağından) = 24,9252 TL Brüt ödenecek miktardır. Ayrıca bu miktardan girilen vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

Bu kapsamda, KBS'de ek ders bilgi girişinde 'Takviye Kursu Gündüz, Takviye Kursu Gece' veri tipi açılmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda, örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızın; Kursta görevli olan öğretmenlerin ek ders saatlerini, 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren saat 18.00' den önce verilen ders saatlerini 'Takviye Kursu Gündüz' olarak gireceklerdir.

Saat 18.00' den sonra verilen ders saatleri ile Cumartesi ve Pazar günleri verilen ek ders saatlerini ise 'Takviye Kursu Gece' olarak giriş yapılacaktır.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan diğer personele ücret ödenecek midir?

3. Dönem Toplu Sözleşmesinin, İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmesinin 'Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel' başlıklı 23. maddesindeki; '(1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.' hükümlerine göre kurslarda görev alan ve kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına ekleme yapılacak mıdır?

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 'Hizmet puanları' başlıklı 40 maddesindeki; '(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden: (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.' hükümlerine göre ek puan verilmektedir.

Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında okullarda nöbet nasıl çözülecek?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında hafta sonu ve hafta içi mesai saatlerinde nöbetçi öğretmen sorunu gündeme gelmiştir. Mevcut mevzuata göre nöbetçi öğretmen görevlendirilememektedir. Hafta sonu ve mesai saatleri dışı nöbet görevi verilebilmesi ve ders ücreti ödenebilmesi için ciddi bir mevzuat değişikliği gerekmektedir.

Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi haksızlık oluşturmuş mudur?

Yönerge dışında birçok eğitim faaliyetinde de mesai saatleri dışında eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılmaktadır.

Örneğin açık mesleki liseler kapsamında Mesleki ve Teknik eğitim veren okullarda mesai saatleri dışında akşamları, cumartesi ve pazar günleri eğitimler yapılmaktadır. Aynı işi yapan yani mesai saatleri dışında kurslarda ders veren bir öğretmene iki katı ek ders ücreti veriliyor iken açık mesleki liselerin yüz yüze eğitiminde görev alan öğretmenlere iki katı ek ders verilmemesi büyük bir haksızlık ve huzursuzluk meydana getirmektedir.

Mesai saatleri dışında hizmet veren tüm öğretmenlerin de kurslarda görev alan öğretmenlere verilen iki katı ek ders uygulamasından faydalanabilmesi gerekmektedir.

MEMURLAR.NET