Açığa alınan öğretmenlere tebliğ başladı

Melek Özçelik

Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 21 bin kişiyi açığa aldı, 21 bin kişinin de lisansını iptal etti. MEB'de yaşanan açığa alınmalar ile ilgili herkes açığa alınma tebliğini bekliyor. Görevden atılma listeleri ve diğer açıklamalar için MEB bugün tebliğleri yollamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı açığa alınan kişilere görevden uzaklaştırma ile ilgili tebliğlere başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnsan Kaynakları genel müdürlüğünün il milli eğitim müdürlüklerine göndermiş oldukları listeler ile il milli eğitim müdürlüklerince 15 Temmuz tarihli Aktif Eğitim Sen kesinti listesinde yer alanlar ve sosyal medya paylaşımları tespit edilenlerin açığa alma-görevden uzaklaştırma tebliğleri başlamış çok sayıda öğretmene tebliğ yollanmıştır.Görevden uzaklaştırma süresi 3 ay sürebilir. Açığa alınan kişilerle ilgili tebliğ tarihinden sonra uygulanacak bu sürede tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bağlı olduğu kurum tarafından soruşturma başlar. Soruşturma sonuçlanmadıysa 3 ay boyunca maaşının 3’de 2’sini alır.

Yapılan araştırmalar sonucunda terör örgütüne dair bir bağlantısı olmayan ya da disiplin suçu işlemeyen kişiler, vazifelerine MEB’deki pozisyonlarına geri dönebilirler.

Yapılan araştırmalar sonucunda terör örgütüne dair bir bağlantısı olmayan ya da disiplin suçu işlemeyen kişiler, vazifelerine MEB’deki pozisyonlarına geri dönebilirler.

KANUNLARA GÖRE AÇIĞA ALMAK-GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAK NE DEMEKTİR?

 23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'Görevden Uzaklaştırma' başlıklı 137. maddesindeki; 'Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

 Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.' hükümlerine göre devlet memurları açığa alınabilir-görevden uzaklaştırılabilir.

 Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma' başlıklı 140. maddesindeki; 'Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.' hükümlerine göre haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan devlet memurları da açığa alınabilir-görevden uzaklaştırılabilir.

 Bu maddeye göre kişiler memuriyetten ya da öğretmenlikten atılmış değillerdir. Sadece soruşturmaları tamamlanana kadar görev yapamayacaklardır.

 VAZİFELERİNE GERİ DÖNENLERİN MAAŞI NE OLACAK?

Açığa alınan ancak soruşturma sonucunda suçsuz bulunan kişilerin, soruşturma sürecinde maaş kesintileri kendilerine iade edilir:

 143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.' hükümlerine göre;

 Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan devlet memurlarına aylık maaşlarının 2/3'ü ödenecektir. Soruşturma sonucunda ya da mahkeme kararı ile aklandıkları halinde tekrar göreve başlatıldıkları zaman aylık maaşlarında alamadıkları 1/3 lük kısımları da alacaklardır.

 Memur hangi durumda görevine geri dönebilir?

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller' başlıklı 143. maddesindeki; 'Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.'hükümlerinde Memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller belirtilmiştir.

STAR