Okullarda kuru üzüm dağıtımına dair karar

Melek Ozcelik

2016/8719 Okullara Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2016/8719Ekli 'Okullara Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı Hakkında Karar'm yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 28/3/2016 tarihli ve 9425 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.OKULLARA KURU ÜZÜM TEMİNİ VE DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

GörevlendirmeMADDE 1- (1)  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü  (TMO); 2016 yılında  anaokuluuygulama   sınıfı , anasınıfı  ve temel eğitim birinci kademe ( ilkokul ) öğrencilerine kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile öğrencilerin yeterli ve dengeli beslemnelerine katkıda bulunularak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla  kuru üzüm temini ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir.

Usul ve esasların belirlenmesi

MADDE 2- (1) TMO, bu Karar kapsamında yapılacak  alımmuhafazanakliyepaketleme  ve  kiralamalara  ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.İhtiyaçların karşılanması

MADDE 3- (1) TMO, bu Karar kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek amacıyla hizmet almaya,  depo   kiralamaya , gerekli her tür malzeme, araç ve gereci kiralamaya ve/veya satın almaya yetkilidir.

(2) TMO, bu Karar kapsamında kendisine verilen görevleri  kooperatifler , birlikler veya diğer kuruluşlar aracılığıyla da yerine getirebilir.(3) Bu Karar ile verilen görevlerin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak hizmet alımları, ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında belirlenen hizmet alımı tavanına tabi değildir.

(4) TMO, okullara kuru üzüm temini ve dağıtımı işlemleriyle sınırlı olmak üzere  geçici görevli olarak görevlendirdiği personelin görevlendirme süresince konaklama ihtiyaçlarını mevcut tesislerle veya konaklama yeri kiralayarak karşılayabilir . Bu şekilde konaklama ihtiyacı karşılanan geçici görevli personelden herhangi bir ücret alınmaz.

Eğitim ve tanıtım

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında gerekli eğitim ve tanıtım etkinlikleri ile materyallerinin  temini, dağıtımı, yayım ve iletişim faaliyetleri  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık), Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TMO tarafından yapılır.

Alım, teslimat ve dağıtım

MADDE 5- (1) Dağıtımı yapılacak kuru üzümün miktarı, niteliği ve dağıtımın yapılacağı dönemin Bakanlık tarafından TMO'ya bildirilmesini müteakip, 2 nci madde uyarınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde söz konusu üzüm TMO tarafından temin edilir.

(2) Dağıtımı yapılacak olan kuru üzüm ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar ile içeriğindeki üzüm miktarı Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenerek Bakanlık tarafından TMO'ya bildirilir.

(3) İllerde ilgili Vali Yardımcısı Başkanlığında, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TMO temsilcilerinden oluşan ve kuru üzümün il içinde sevkiyatmm organizasyonu ile kontrolünden sorumlu  'İl Okul Kuru Üzüm Komisyonu (Komisyon)' kurulur.  Alımı yapılan kuru üzüm Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullardaki öğrencilere Komisyonun koordinasyonunda dağıtılır.

(4) Okul müdürlükleri,  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Komisyona gerekli tüm bilgi ve belgeler ile teslim ve iade tutanaklarını teslim eder.

(5) Aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından kuru üzüme karşı duyarlılığı tespit edilen ve kuru üzüm tüketimini kabul etmeyen öğrenciler okul idarelerince dağıtım kapsamı dışında tutulur.

(6) Özel öğretim kurumları (anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe), öğrencilerinin bu Karar kapsamında dağıtımı yapılacak kuru üzüme eşdeğer miktarda kuru üzüm tüketmelerini sağlamaları halinde, velilerin isteği esas alınarak, dağıtım kapsamı dışında tutulur.

(7) Çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi ve benzeri) dağıtımı yapılamayan kuru üzümler, veli izni olan diğer kuramlardaki öğrencilere öncelik verilmek üzere, okul idarelerince mahallinde değerlendirilir. Okul idarelerince hiçbir şekilde dağıtımı yapılamayan üzümlerin nasıl değerlendirileceği Komisyon tarafından belirlenir.

(8) Dağıtılacak kuru üzümlerin tüm aşamalarda Türk gıda mevzuatına uygunluğunun denetimi Bakanlıkça yapılır.

Finansman temini ve ödemeler

MADDE 6- (1) Bu Karar uyarınca TMO tarafından yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin harcamalar ile temin edilen ürünün toplam maliyetine %8 oranında hizmet bedeli ve katma değer vergisi ilave edilerek fatura edilecek tutar, Bakanlıkça ilgili yılda genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır.

Diğer hususlar

MADDE 7- (1) Bu Karara ilişkin denetimler Bakanlık tarafından yerine getirilir. Gerekli hallerde, Bakanlığın talebi üzerine, ilgili diğer bakanlıkların denetim personeli incelemelerde görevlendirilebilir.

(2) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek tereddütlerin giderilmesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

Paylaş: