Ortaokullarda 1.Dönem 1.Yazılı Sınavları Başlıyor

Melek Ozcelik

İlkokul 4.Sınıf ve Ortaokul 5.6.7.ve 8.Sınıflar 2015-2016 Yılı 1.Dönem 1.yazılı sınavları başladı.İlköğretimde haftalık ders saati üçten fazla olan dersler için 1.yazılı sınavları başladı.Özellikle 8.Sınıflar için TEOG sınavı olduğu için yazılı sınavlar bu öğrencileri daha da yakından ilgilendirmektedir.Bu nedenle ölçme ve değerlendirmeyle ilgili önemli hususlar için ilköğretim yönetmeliğine göz atmakta yarar var.İLKÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Yani İlkokulda sadece 4.sınıflar için yazılı yapılırken ortaokulda tüm sınıflar için yazılı sınavı yapılıyor.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.İLKOKUL VE ORTAOKULDA YAZILI SINAVLARIN SAYISI

a) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

 Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

b) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

c) Öğrencilere, her dönemde (Mülga İbare: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.) bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

d) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

e) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

f) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

MERKEZİ YAZILI SINAVLAR 25-26 KASIM TARİHİNDE YAPILACAK

Son madde kapsamında 8.Sınıflar 2015-2016 TEOG Kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.Böylece 2015-2016 1.Dönem Merkezi sınav tarihleri şu şekilde netleşmiş oldu.

Birinci dönem TEOG ortak sınavları 25-26 Kasım 2015'te yapılacak. Mazeret sınavları ise, 12-13 Aralık 2015'te olacak.
İkinci dönem TEOG ortak sınavları için belirlenen tarih ise, 27-28 Nisan 2016. Bu sınavın mazereti de, 14-15 Mayıs 2016'da gerçekleştirilecek.

ÜÇ YAZILI YAPILACAK DERSLER

Ortaokul 6.7.ve 8.Sınıflarda yönetmeliğe göre haftalık ders saati 3 den fazla olan Türkçe,Matematik ve Fen Bilimlerinden üç yazılı sınav yapılacağı için bu derslerin 1.dönem 1.yazılı sınavları bu günlerde başlıyor.Ayrıca 7.ve 8.Sınıflarda İngilizce dersi 4 saat olduğu için bu dersten de,bu iki sınıfa üç yazılı sınavı yapılacak.

Özellikle 8.Sınıflar için yazılılar oldukça önemli.8.Sınıfların bu derslerden 2.yazılı sınavlarına merkezi yapılacak.

8.Sınıflar Din Kültürü ve İnkılap Tarihi derslerinden iki yazılı sınavı yapılacak.Bu derslerin 1.yazılı sınavı merkezi sistemle 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

SINAVA KATILMAYAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

İlköğretim yönetmeliğinin 23.maddesine göre

(1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezî sistem ortak sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

(3) Merkezî sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır.

(4) Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezî sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

YAZILI SINAV SONUÇLARI 10 GÜN İÇİNDE DUYURULUR

(1) Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

YAZILILARDA BAŞARI OLMANIN PÜF NOKTALARI

Bu konuda değişik kaynaklardaki makalelerden de alıntı yaparak bir kaç madde sıralamaya çalışalım.Daha farklı sitelerden de benzer yazılar bulup okumanızı öneriyoruz.

Aslında bu söyleyeceklerimiz tüm öğrenciler için geçerli bir bilgi:Yazılı sınavlarda başarılı olmak için öğrencilerin günlük çalışmaları gerekir.Özellikle Matematik,fen bilimleri derslerinden başarının en önemli anahtarı dersi iyi takip edip günlük çalışmak.Çalışılacak konular yazılı akşamına bırakılmamalı.Mutlaka bir gün öncesi sadece belli noktaların tekrarı yapılmalı.Ders esnasında öğretmenin çok üzerinde durduğu konulardan sorular geleceği unutulmamalı.Bu nedenle dersi iyi dinlerken öğretmenin üzerinde durduğu noktalar not edilmeli.Ufak bir tüyo:Yazılı sınavı yapacak öğretmenin daha önceki yıllarda sorduğu soruları temin etmeniz mümkünse bu soruları çözünüz.Çünkü genelde bir öğretmenin soru tarzı yıllara göre çok çok farklı değildir.Sorular genelde benzer olur.En azından hangi konulardan soru sorduğunu bu şekilde öğrenmiş olursunuz.Tabi müfredat değişiklikleri olduysa o ayrı.

Yazılı sınavın gecesi mutlaka uykunuzu tam alınız.Genelde öğrenciler yazılı sınava çalışmayı son akşama bırakıp gece çalışarak ertesi gün uykuyu tam almadan yazılıya girerler.Bu da beraberinde dikkat dağınıklığını getirir.Çok rastlamışsınızdır,o kadar çalıştım ama yapamadım.İşte en büyük neden;sınav akşamı geç saatlere kadar,daha önce çalışılmayan konuların bitirilmesi için geçirilen uykusuz saatler.Bu nedenle zamanında çalışıp yazılı akşamı iyi dinlenilmeli.

Yazılı sınav başladığında önce çok iyi bildiğiniz sorudan başlayın.Takıldığınız soruda çok zaman harcamayın.Eğer sınava hiç bilmediğiniz yada çok zorlandığınız bir sorudan başlarsanız bu kez panikle bildiğiniz sorular da yapamazsınız.“Anlamak, bir soruyu yapmanın yarısıdır.” derler,bu nedenle soruyu önce anlamaya çalışın.

Çoğu zaman soru kökü, doğru yanıtın hangisi olabileceği konusunda ip uçları da verebilir. Bir soruyu iyice anlamadan kesinlikle o soruyu çözmeye başlamayın.

Sorunun özü “değildir”, “yanlıştır”, “olamaz”,”yoktur” gibi olumsuz anlatımlar taşıyabilir. Zihniniz olumlu soru türlerine koşullandığı için sorudaki olumsuz anlatımı gözden kaçırabilirsiniz. Bu nedenle soru kökünün son cümlesinde ne istendiğine, altı çizili sözcüklere ve olumsuz anlatımlara çok dikkat edin.

Eğer yazılı sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşuyorsa,doğru yanıtı bulduğunuzu sanarak, diğer seçenekleri okumaktan vazgeçmeyin. Çünkü çeldiricilerin güçlü olduğu sorularda ilk bulduğunuz ve doğru gibi görülen yanıt, sizi yanıltabilir. Bazen bu yüzden yapabileceğiniz bir soruyu yanlış işaretleyebilirsiniz. Bu nedenle asla yanıtlarınızı aceleye getirerek vermeyin.

Sorulara ön yargılı yaklaşmayın. “Ben bu soruyu yapamam.” Ya da “Bu soru çok zor; üzerinde durmaya değmez.” gibi cesaretinizi kırıcı davranışlardan kaçının. Diğer yandan “Canım bu da sorulur mu? Ben bunu hemen yaparım.” diyerek soruları hafife de almayın. Her iki tavır da yanlıştır.( Çok öğrencime rastladım böyle;en basit soru yüzünden matematikten 100'ü kaçıran öğrencimi çok iyi hatırlıyorum.Kulakları çınlasın... )

Her dersin soru özelliklerinden yararlanmasını bilin. Matematik ve Fen Bilgisi sorularında bazen seçenekleri sağlayarak da doğruyu bulabilirsiniz. Zamanınız kalırsa atarak yanıtlamak yerine seçeneklerle sağlama yapmayı deneyebilirsiniz.

Başaracağınıza inanın. Eğer buna inanmazsanız başarılı olamazsınız. Çalışıyorsanız, kendinize güveniyorsanız, öğrenme gücünüzü biliyorsanız neden başarılı olmayacaksınız. Herkes harcadığı emeğin karşılığında mutlaka bir şeyler elde edecektir.

Yazılı sınavlar, bir kişilik testi değildir; sadece öğrendiğiniz ya da öğrenemediğiniz bilgileri ölçmeye yarar. Bu nedenle sınav sonuçlarını abartmayın. Sonuçlar ne olursa olsun onu doğal karşılamayı öğrenin.Bir dönemde onlarca girdiğiniz sınavlardan birinin iyi olması kadar kötü olması da doğaldır.Önemli olan öğrencinin gereken gayreti göstermesidir.Bir yazılıda çalıştığı halde kötü not alan bir öğrenci mutlaka bir gün çalıştığının karşılığını alacaktır.

Yazılı sınavlardan sonra sonra mutlaka bir öz eleştiri yapın. Yanlış cevapladığınız yazılı sorularını önemseyin.Yazılılarda asıl amacın sadece sizin eksikliklerinizi bulmak olmadığını bilin.Kişinin kendi yanlışını görmesi gelecekte daha büyük yanlışlar yapmasını önler.Bir de bu pencereden bakmalısınız sınavlara.

Bir soruyu seyrederek anlamanız daha zor olabilir. Aklınızı, gözünüzü ve kaleminizi birlikte kullanın. Böylece soruyu hem daha kolay anlayacak hem de daha kolay çözeceksiniz.

Başarıyı da başarısızlığı da abartmayın. Bir yazılıda başarılı olmak ya da diğer yazılıdan başarısız olmak hiçbir zaman hayattaki başarının ölçüsü olamaz. Önünüzde gireceğiniz daha pek çok sınavlar bulunduğunu unutmayın.1.yazılı dan düşük aldıysanız daha 2 ve 3.yazılılar var.Hatta ikinci dönemin yazılı sınavları var.Merak etmeyin sadece siz değil başkaları da düşük alıyor.Ama başarısız olduysanız nedenleri üzerinde kafa yorup sonraki sınavlarda aynı hataları yapmamaya çalışın.

Yani sınavlar bir yarışma değildir. Kimseyle yarışmayın. Ama kendinizi daha da geliştirerek her sınavda kendinizle yarışın. Sınav hazırlığını bir gerginlik ve stres haline getirmeyin; bunu olağan ve zevkle yaptığınız bir öğrenme süreci olarak görün. Kendinizi aştığınızda, attığınız her adım zaten sizi başarıya ulaştıracaktır.

Bu arada unutmadan bir hatırlatma da bulunalım.Bu yıl ilk kez,MEB 5-12.sınıfların her biri için her hafta her konudan kazanım kavrama testleri yayınlamaya başladı.MEB'in her hafta yayınladığı bu kazanım kavrama testlerini indirip çözmenizi şiddetle öneriyoruz.Çünkü bu testlerdeki sorular müfredat programlarına bire bir uygun.Ayrıca yapılacak sınavlarda bu testlerden soru gelme ihtimali o kadar yüksek ki...Bu testleri çözenler mutlaka karlı çıkacaklar.

ÖZELLİKLE 8.SINIF ÖĞRENCİLERİ 2015-2016 TEOG 1.MERKEZİ SINAVA GİRMEDEN KAZANIM KAVRAMA TESTLERİNİ KESİNLİKLE GÖZDEN GEÇİRMELİ..

BU DERSLERİN YAZILI SINAV SORULARINA DİKKAT!

Daha önceki sınavlarda çıkmış soruların çözümü sınav başarısı için oldukça önemli.Bu nedenle biz de,öğretmenlerimizin daha önceki yıllarda yapmış oldukları yazılı sınavların sorularını sürekli sitemize ekliyoruz.Zaman zaman öğretmenlerimiz kendileri ekliyorlar.

Yazılı sınavlar için örnek olması açısından, sitemizde binlerce yazılı sınav sorularını indirebilirsiniz.

Yalnız bu noktada,aşağıdaki derslerin 2015-2016 yılı müfredatı değiştiği için bunların yazılı sorularının konularda uyumlu olup olmadıklarına mutlaka bakınız.Bu derslerin daha önceki yıllarda sorulmuş yazılı soruları yeni konulardan tamamen farklı olabilir.Ogretmenler.com olarak bu yıl bu derslerle ilgili yeni konulara uyumlu yazılı soruları eklemeye çalışacağız, vaktimiz ölçüsünde.İnternetten bu derslerle ilgili yazılı soruları indiriken eski mi yeni mi mutlaka inceleyin.

Bu yıl yazılı sorularının konuları önceki yıllardan farklı olacak dersler:

4.Sınıf Fen Bilimleri
4.Sınıf İngilizce
7.Sınıf Matematik
7.Sınıf Fen Bilimleri
8.Sınıf İngilizce

Unutmadan sitemizden yazılı soruları  indirebileceğiniz linkleri de verelim:

4.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yazılı Soruları
6.Sınıf Yazılı Soruları
7.Sınıf Yazılı Soruları
8.Sınıf Yazılı Soruları

TÜM SINIFLARIN YAZILI SORULARI

Yazılı sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz...

Paylaş: